Tranh sơn mài - dát vàng

2acd4d0aefafa3a39388ddbcb5f52962

 

  

4b7e9e6536d43368925858f32d491f4e 

 

 

04ec04826ac39b15fc7bdeb79185c4ce

 

 

 4f5e2e851065b35d80ed213af9d8bd69 

 

 

baffc6e123d90bb69629434f14ddad75af8a0c608bfa568186ad5f7a89dfb696 

 

 

1fa6614af079692ea18df1148270000e 

 

 

6b4a33156c7fe1f84a4de4ccc162699b